CAT / CAS / ENG / FRA   

Recursos

Recursos Humans

A la plantilla actual de TOYSER, S.A., formada per un equip de persones tècnicament molt qualificades, hi ha:

  • 4 enginyers tècnics en Topografia
  • 1 enginyer tècnic d'Obres Públiques
  • 1 enginyer de Camins, Canals i Ports
  • 1 delineant
  • 2 administratives

L'equip tècnic es completa amb el personal auxiliar de topografia per al treball de camp i altres col·laboradors professionals, tots ells amb una alta qualificació tècnica i una àmplia experiència en els camps d'activitat més amunt esmentats.

Tot el personal de Toyser, S.A. disposa de la corresponent titulació acadèmica, equips de protecció individual, revisions mèdiques i dels cursos de prevenció de riscos laborals pertinents, i han obtingut la formació necessària per poder desenvolupar treballs en obres de superfície, subterrànies i marítimes.